UVJETI KORIŠTENJA
www.christinas.hr

Vlasnik www.christinas.hr:
Christinas, obrt za usluge
vl.Kristina Mašić
Karažnik 14, 10 090 Zagreb
OIB: 88330411350

Sadržaj na ovim web stranicama i pod stranicama zaštićen je autorskim pravima. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web stranica bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu vlasniku.
Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća: sve rizike koji nastaju iz korištenja ovih web stranica te prihvaća koristiti sadržaj ovih web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.
Vlasnik se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.

POLITIKA PRIVATNOST

Ova politika privatnosti napravljena je kako bi pokazali brigu za privatnost naših korisnika te ih informirali o načinu skupljanja i obrade osobnih podataka na ovoj web stranici. Korištenjem ove web stranice dajete privolu na ovu politiku privatnosti.

Uvodne odredbe
Voditelj obrade je „Christinas“, obrt za usluge sa sjedištem u Zagrebu, Karažnik 14, upisan u obrtni registar, OIB: 88330411350 čiju primarna djelatnost obuhvaća šifru 96.02 prema NKD 2007 „Ugradnja noktiju, šminkanje, depilacija, uređivanje obrva i trepavica“.

S ciljem zaštite osobnih podataka u skladu o odredbama Uredbe (EU) 2016/79 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016.g. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (opća uredba o zaštiti podataka) ili General Data Protection Regulation (GDPR) koja od 25.05.2018.g. zamjenjuje dosadašnji zakonski okvir zaštite osobnih podataka, u ovoj Polici privatnosti koristimo pravila i načela o zaštiti privatnosti koja razjašnjavaju naše obveze u vezi sa zaštitom Vaših osobnih podataka.
S ciljem transparentnog informiranja svih korisnika ove web stranice – ispitanika Voditelj obrade donosi i objavljuje ovu Politiku privatnosti.
Djelatnost Voditelj obrade-a nije fokusirana na osobne podatke niti podrazumijeva opsežnu obradu osobnih podataka fizičkih osoba.
Svrha Politike privatnosti
Svrha ove Politike privatnosti je upoznati ispitanike s načinom na koji će njihovi osobni podaci biti obrađivani u društvu Voditelja obrade, kao i koja su njihova prava i kako se ostvaruju, kako bi se postigla potpuna zaštita prava i sloboda pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka. Politika privatnosti osigurava i transparentnost u vezi s funkcijama i obradom osobnih podataka te omogućava ispitaniku da se upozna s pravima vezanim uz obradu podataka.

Pojam osobnih podataka i odgovornost za njihovu zaštitu
Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca. Osobni podaci koje Voditelj obrade prikuplja i obrađuje u obavljanju svoje djelatnosti predstavljaju poslovnu tajnu. Voditelj obrade provodi mjere tehničke i organizacijske sigurnosti koji osiguravaju trajanju povjerljivost svih osobnih podataka i što obuhvaća i sprečavanje neovlaštenog pristupa osobnim podacima i opremi kojom se koristi pri obradi podataka ili njihove neovlaštene upotrebe.
Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Voditelja obrade odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.
S osobnim podacima mora se postupati s posebnom pažnjom, a koristiti se smiju isključivo u skladu s razlogom iz kojeg su prikupljeni.
Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni ili za koje postoji druga zakonita osnova obrade.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka
Prikupljanje i obrada osobnih podataka smije se provoditi isključivo sukladno zakonskim propisima. Dopušteno je obrađivati osobne podatke samo kad za to postoji jasno određena i dokumentirana zakonska osnova ili osnova temeljena na ugovornom odnosu, dok su sve ostale obrade osobnih podataka dopuštene jedino uz jasnu dokumentiranu privolu njihovog vlasnika ili njegovog opunomoćenika. Osobne podatke prikupljamo samo kada nam za to ispitanik svojom voljom da takve informacije. Podatke o ispitaniku(ime, prezime, kontakt e-mail i kontakt telefon) prikupljamo kada ispuni obrazac za rezervaciju termina, obrazac kontakt forme ili prilikom prijave na newsletter. Ne zahtijevamo slanje podataka kako bi omogućili pristup na stranice i ne tražimo više podataka no što je doista potrebno za sudjelovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama. . Ako se ispitanik ne slaže s našom Politikom privatnosti u tom slučaju za sve informacije možete kontaktirati na broj telefona: +385 98 133 8977 bez ostavljanja podataka.

Osobne podatke ponajprije prikupljamo iz sljedećih razloga:
– kako bi odgovorili na individualne potrebe klijenta;
– kako bi pružili učinkovitiji odgovor na upit;
– da bismo pružili zatražene usluge;
– kako bi dodatno razvijali naše usluge;
– zbog poboljšanja naše web stranice;
– zbog uspostave primarnog kanala komunikacije;
– zbog povremenog slanja e-poruka ;
– zbog naše interne statističke obrade podataka;
– zbog izvršenja naših zakonskih i ugovornih obveza;
– radi legitimnog interesa.

Na našoj web stranici ne nudimo niti pružamo usluge ili proizvode trećih strana.

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke isključivo u mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje usluge i ostvarivanje gore navedenih ciljeva. Prilikom pohrane podataka osobni se podaci pohranjuju na najmanjem mogućem broju mjesta na kojima su adekvatno zaštićeni.
Voditelj obrade neće bez Vaše posebne privole Vaše osobne podatke prenositi neovlaštenim trećim osobama, neće Vam slati e-poruke koje su u suprotnosti s uvjetima upotrebe, a u bilo kojem trenutku možete se odjaviti liste primatelja bilo koje e-pošte.
Prikupljene osobne podatke Voditelj obrade pohranjuje samo za vrijeme koje je potrebno za postizanje svrhe ili do opoziva pohrane osobnih podataka od strane ispitanika. Ispitanik u bilo kojem trenutku može povući svoj pristanak na daljnje prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka, a opoziv pohrane osobnih podataka može zatražiti pismenim putem na adresu tvrtke ili putem elektroničke pošte na [email protected].
Ako svrha pohrane nije primjenjiva ili ako istekne razdoblje pohrane koju propisuje europski zakonodavac ili drugi nadležni zakonodavac, osobni se podaci rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim zahtjevima.
Kada posjećujete našu Internet stranicu, naš server uvijek sprema naziv Vašega pružatelja internetskih usluga, web-lokaciju s koje ste nas posjetili, web-lokacije koje ste pregledavali tijekom posjeta te datum i vrijeme posjeta. Naši kolačići ne sadržavaju specifične osobne informacije, tako da Vaša privatnost ostaje zaštićena, jer se ne radi o osobnom podatku, odnosno tako prikupljene osobne podatke ne koristimo da bismo Vas identificirali.
Ova Internet stranica koristi kolačiće kako bi se omogućile ili poboljšale ponuđene funkcije te korisničko iskustvo. Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo te potpunu funkcionalnost internet stranice, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Međutim, ukoliko to ne želite, možete ih odbiti, ali onda postoji šansa da će funkcionalnost stranice biti ograničena.
Povrh toga, osobni se podaci spremaju samo onda ako nam ih dobrovoljno stavite na raspolaganje, npr. u okviru upita, rezervacije termina, ankete ili nagradnih igara..

Prava ispitanika
Voditelj obrade omogućava ostvarivanje svih prava ispitanika.
Tako u svakom trenutku imate pravo tražiti:
– brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav“) ako obrada Vaših osobnih podataka više nije nužna u odnosu na svrhu zbog kojeg su prikupljeni ili ukoliko povučete Vašu privolu za obrađivanje osobnih podataka ili ukoliko uložite prigovor na obradu Vaših osobnih podataka te dokažete da Vaši legitimni interesi za brisanjem osobnih podataka prevladavaju nad legitimnim interesom Voditelj obrade za obradom Vaših osobnih podataka;
– ispravak osobnih podataka ako su se neki od Vaših osobnih podataka izmijenili ili ste uočili grešku Vašim prikupljenim osobnih podacima;
– prijenos osobnih podataka, odnosno zatražiti osobne podatke koji se na Vas odnose u elektroničkom obliku i prenijeti ih trećoj osobi;
– prigovor ukoliko se protivite svrsi u koju se Vaši osobni podatci obrađuju;
– ograničenje obrade osobnih podataka ukoliko osporavate točnost osobnih podataka, ukoliko se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe; ukoliko Voditelj obrade više ne treba Vaše osobne podatke za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; ukoliko ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka.
Vaša prava možete ostvariti bez troškova, elektroničkim putem, obraćanjem na mail adresu: [email protected]. Iznimno, ukoliko zahtijevate da Vam se u svrhu prijenosa osobnih podataka izda potvrda u drugom obliku, osim elektroničkom obliku, Voditelj obrade pridržava pravo naplate razumne naknade administrativnih troškova za izdavanje dodatne kopije osobnih podataka.

Upravljanje incidentima
U slučaju narušavanja sigurnosti osobnih podataka koje bi Vam moglo prouzročiti znatnu štetu, društva Voditelj obrade će Vas o istom obavijestiti bez odgađanja, te poduzeti sve potrebne mjere kako bi se šteta otklonila, te ograničilo ili ublažilo štetne posljedice nastale narušavanjem sigurnosti osobnih podataka.
Također će u roku od 72 sata uz Vas obavijestiti i nadležno nadzorno tijelo o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na naše usluge i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince.
Obavijest o povredi Vam nećemo poslati u slučaju:
– ako postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite (poput enkripcije) koje su primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, koje te podatke čine nerazumljiva bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti;
– ako smo poduzeli naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode pojedinaca;
– ako bi to iziskivalo nerazmjeran napor ( u tom slučaju ćemo Vas obavijestiti putem sredstava javnog obavješćivanja ili slične jednako djelotvorne mjere).

U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi našeg skupljanja i obrade Vaših osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP)

UPOTREBA KOLAČIĆA

Internet stranica www.christinas.hr koristi kolačiće kako bi Vam se omogućilo što bolje korisničko iskustvo.
Stranica www.christinas.hr koristi samo neophodne kolačiće:
– privremene kolačiće koji istječu kada zatvorite Internet preglednik radi omogućavanja pristupa sadržaju i popunjavanja obrazaca.
– Trajne kolačiće koji obično imaju datum isteka daleko u budućnosti te će ostati u vašem pregledniku, sve dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. Trajni kolačići korisnicima olakšava pristup stranici. Također koristimo trajne kolačiće kako bi bolje razumjeli navike korisnika, tako da možemo poboljšati Internet stranicu prema Vašim navikama. Ova informacija je anonimna – ne vidimo individualne podatke korisnika.
– kolačići treće strane koje koristimo za mjerenje posjećenosti, a to je servis Google Analytics.

Ukoliko želite onemogućiti da navedeni servisi pohranjuju kolačiće na Vašem računalu, možete blokirati predmetne kolačiće.

Što su kolačići?
Kolačić (cookie) je informacija koja se pohranjuje na Vaše računalo od strane Internet stranice koju posjećujete. Kolačići obično spremaju Vaše postavke odnosno postavke za internetsku stranicu . Isto tako mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne (Vaše ime ili e-mail adresu). Nakon što naknadno opet posjetite istu Internet stranicu, Internet preglednik povratno odašilje kolačiće koji pripadaju toj Internet stranici. Time se omogućava Internet stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Kolačići nisu računalni programi, ne mogu biti izvedeni kao kod te se ne mogu koristiti za širenje virusa.
Koja je svrha kolačića?
Kako bi se osigurao pravilan rad Internet stranice www.christinas.hr, daljnja raznorazna unaprjeđenja te poboljšanja Vaših iskustava u pregledavanju, Internet stranica www.christinas.hr na Vaše računalo pohranjuje malenu količinu informacija (kolačiće).
Koje informacije kolačići mogu pohranjivati?
Kolačići mogu pohranjivati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite. Naime, Internet stranica www.christinas.hr ne može dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promijeniti Vaše postavke Internet preglednika kako bi mogli sami birati hoćete li zahtjeve za pohranu kolačića odobriti ili odbiti, pobrisati spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju Internet preglednika i slično.
Pristanak na pohranjivanje kolačića
Korištenjem Internet stranica www.christinas.hr bez promjene postavki kojima bi se uskratila suglasnost na pohranu kolačića na Vaše računalo, prihvaćate korištenje i pohranu kolačića na Vaše računalo. Ukoliko ne pristanete na pohranu kolačića, pohranjivanje istih na Vašem računalu bit će onemogućeno, a Vi ćete i dalje biti u mogućnosti pregledavati Internet stranicu www.christinas.hr , s time da Vam pojedine mogućnosti Internet stranice neće biti dostupne.
Kako onemogućiti kolačiće?
Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti pohranjivanje kolačića na Vašem računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem Internet pregledniku.
Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na Internet stranici www.christinas.hr .
Što su privremeni kolačići?
Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju Internet preglednika. Pomoću privremenih kolačića web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju.
Što su stalni kolačići?
Stalni ili spremljeni kolačići ostaju pohranjeni na računalu nakon zatvaranja Internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivat prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama.
Što su kolačići prve strane?
Kolačići prve strane dolaze s web-mjesta koje posjećujete, a mogu biti stalni ili privremeni. Uz pomoć tih kolačića web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom slijedećeg posjeta tom web-mjestu.
Što su kolačići treće strane?
Kolačići treće strane dolaze s reklama drugih web-mjesta (kao što su skočne ili druge reklame) koje se nalaze na web-mjestu koje posjećujete. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje Interneta u marketinške svrhe.

Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi usluge Google Analytics
Na našoj web stranici kontrolor je integrirao komponentu usluge Google Analytics .Google Analytics usluga je web analytics. Web-analiza prikuplja i analizira podatke o ponašanju posjetitelja web-lokacija. Web-analiza se uglavnom koristi za optimizaciju web stranice te za provođenje analize troškova i kod internet oglašavanja.
Operator usluge Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Sjedinjene Države.
Svrha usluge Google Analytics jest analizirati promet na našoj web stranici. Google prikuplja podatke i informacije kako bi procijenio upotrebljivost naše web stranice i pružio online izvještaje koji omogućuju da poboljšamo korisničko iskustvo.
Google Analytics postavlja kolačić na sustav informacijskog sistema. Svakim posjetom na našim Internet stranicama, takvi osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi subjekt podataka, prenijet će se Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove osobne podatke pohranjuje Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može prenijeti ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama.
Subjekt može, kao što je gore navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice odgovarajućom prilagodbom korištenog web preglednika i time trajno uskraćivati postavljanje kolačića. Takvo prilagođavanje korištenim internetskim preglednikom također će spriječiti korištenje kolačića Google Analytics. Također, kolačići koje koristi Google Analytics mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem web preglednika ili drugih softverskih programa.
Također, subjekt podataka ima mogućnost protiviti se prikupljanju podataka koje generira Google Analytics, a koji se odnosi na upotrebu ove web stranice, kao i obradu tih podataka od strane Googlea i mogućnost da se spriječi bilo koji takav.
U tu svrhu, subjekt podataka mora preuzeti dodatni preglednik ispod veze https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga.
Ovaj dodatak preglednika govori Google Analyticsu putem JavaScript-a, da se svi podaci i informacije o posjetima internetskih stranica ne prenose u Google Analytics. Instalacija dodataka preglednika smatra se Googleovim prigovorom. Ako je informacijski sustav subjekta kasnije izbrisan, formatiran ili novo instaliran, subjekt treba ponovno instalirati dodatke preglednika kako bi onemogućio Google Analytics.
Ako je Subjekt deinstalirao Internet preglednik, moguće je izvršiti ponovnu instalaciju ili ponovno aktiviranje dodataka preglednika.
Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka od Googlea mogu se preuzeti na adresi: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/us.html
Google Analytics dodatno se objašnjava na slijedećem linku: https://www.google.com/analytics/.

Posljednji put ažurirano:
U Zagrebu 02.07.2020.godine.